FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS:

Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi LIV edycja

dn. 15-07-2024, miejscowość:
Pole oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

Aby przejść do wypełnienia formularza prosimy o zaznaczenie jednego z poniższych pól.

Płatnik (dane do faktury)*

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie musi być dokonana w formie pisemnej i przesłana pocztą, e-mailem lub faxem na nr (22) 833 39 90 najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym, uczestnik zostanie obciążony kosztem zamówienia.


*
 
*

Administratorem danych osobowych jest Instytut Badań nad Demokracją Sp. z o.o., 02-304 Warszawa, Al. jerozolimskie 133/53, NIP 5222993926. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email ochrona_danych@spe.edu.pl. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie formularza, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO). Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Ciebie. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie przez Ciebie z tego prawa pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.


Wysłanie zgłoszenia on-line jest jednoznaczne z deklaracją uczestnictwa w kursie. Po aplikowaniu formularza on-line proszę o jego wydrukowanie, podpisanie i wysłanie skanu na adres koordynatora kursu.


POPRAWNIE WYPEŁNIONY FORMULARZ WYGENERUJE AUTOMATYCZNIE PLIK PDF. Formularz zgłoszenia (druga strona) prosimy zapisać u siebie na komputerze, a po podpisaniu odesłać w wersji elektronicznej na adres koordynatora kursu

W przypadku problemów z formularzem, jego wypełnieniem lub wysłaniem proszę o kontakt: m.duczek@spe.edu.pl