FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS:

Mobbing i inne niedozwolone zjawiska w miejscu pracy - w świetle orzecznictwa i najnowszych zmian w kodeksie pracy

dn. 25-10-2020, miejscowość:
Pole oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

Płatnik (dane do faktury)

Aby przejść do wypełnienia formularza prosimy o zaznaczenie jednego z poniższych pól.

Płatnik (dane do faktury)*

adres firmy:*
kod pocztowy:*
Kraj:*
miasto:*
NIP:
e-mail:*
telefon:
fax:

Nabywca (Gmina, Miasto, Powiat)Proszę wypełnić w przypadku gdy Nabywca jest inny niż Odbiorca
:

nazwa firmy:
adres firmy:
kod pocztowy:
miasto:
NIP:

Adres korespondencyjny:


Osoba

imię:*
nazwisko:*
e-mail:*
tel. kontaktowy:*

Informacje dodatkowe:

Informację o kursie otrzymałam/otrzymałem:

Koszt szkolenia wraz z zaświadczeniem w formie elektronicznej wynosi 99 zł netto + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych).

Płatności:

Faktura w wersji:


Czy kurs będzie finansowany z środków publicznych?:

W razie finansowania udziału w kursie co najmniej 70% ze środków publicznych prosimy o wypełnienie „oświadczenia o finansowaniu udziału w kursie wyłącznie ze środków publicznych”. Oświadczenie będzię się znajdować w wygenerowanym pliku PDF, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Płatności prosimy dokonać na konto Instytutu Badań nad Demokracją Sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938:

Uwagi dotyczące płatności:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie musi być dokonana w formie pisemnej i przesłana pocztą, e-mailem lub faxem na nr (22) 833 39 90 najpóźniej na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym, uczestnik zostanie obciążony kosztem zamówienia.


*
 
*

Administratorem danych osobowych jest Instytut Badań nad Demokracją Sp. z o.o., 02-070 Warszawa, A. Solariego 1/1, NIP 5222993926. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email ochrona_danych@spe.edu.pl. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie formularza, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO). Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Ciebie. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie przez Ciebie z tego prawa pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.


Wysłanie zgłoszenia on-line jest jednoznaczne z deklaracją uczestnictwa w kursie. Po aplikowaniu formularza on-line proszę o jego wydrukowanie, podpisanie i wysłanie skanu na adres koordynatora kursu.


POPRAWNIE WYPEŁNIONY FORMULARZ WYGENERUJE AUTOMATYCZNIE PLIK PDF DO POBRANIA DODATKOWO ZOSTAJE WYSŁANY NA PAŃSTWA EMAIL PODANY PODCZAS REJESTRACJI. OTRZYMANIE TAKIEGO DOKUMENTU TO POTWIERDZENIE WYSŁANIA ZGŁOSZENIA.

W przypadku problemów z formularzem, jego wypełnieniem lub wysłaniem proszę o kontakt: m.duczek@spe.edu.pl